นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวสุธิดา แซ่ม้า

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา