นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว อาภากร บุญเลิศ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา