นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาว จณิสตา สุพร

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา