นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว ติมา บุรัตน์

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา