นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว จารุณี ท้องฟ้าชโลม

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา