นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาว ชนาภา อนุกูลนิติธรรม

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา