นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว มาลัย ชื่นหมอกจันทร์

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา