นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาว รัตนาภรณ์ พึ่งเกษม

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา