นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาว ศศิวิมล นิจารมย์

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา