นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาว ชบาไพร น้ำไหลริน

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา