นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
นางสาว กุลธิดา แก้วสาร

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา