นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว วาสนา คีรีธรรมรักษ์

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา