นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาว อาภาพร นิโรจน์แก้วเดชา

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา