นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย ชาตรี อุ่ยซือกุ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา