นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย ธนา พัฒนพูนผล

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา