นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ นิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว สายฝน พนาไพศาลกุล

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา