นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย พงษ์ศักดิ์ อนุชิตวรการ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา