นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย ธีระ แซ่เติ๋น

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา