นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย ชาญวิทย์ แซ่ว่าง

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา