นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว ณกรณิกา เพอเมีย

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา