นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว อริสา มอโป๊ะกู่

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา