นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว อัญชราภรณ์ หงษ์เจริญ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา