นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว ศุภลักษณ์ แซ่กือ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา