นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาว ศิริพร ฤกษศิริกุล

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา