นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นาย วิชา แสนโซ้ง

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา