นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาว สุทิดา มาลีศรีสุกใส

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา