นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาว กันยา อรรถพลภูษิต

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา