นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นางสาว อารีย์ แซ่ฟ่า

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา