นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางสาว กฤษยา ใจคำ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา