นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ การโรงแรมและบริการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นางสาว นภา บุญช่วย

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา