นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม)
นางสาว ลลิตา แซ่ม้า

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา