นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม)
นางสาว พิจิตรา แซ่ยั้ง

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา