สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

จดหมายขอบคุณ
นางสาวรัตนาภรณ์ เคหนาค

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดิฉันคิดว่าจากการเรียนและการสั่งสมประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ล้วนแต่มีคุณค่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้น สร้างคนคนหนึ่งให้ได้ใช้ความรู้คู่กับคุณธรรมอย่างสมค่าสมคน และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้นเองได้เป็นบัณฑิตใต้ร่มสีเทาทองอย่างสมศักดิ์ศรี
สุดท้ายนี้ ดิฉันกราบขอบคุณทุกคนในครอบครัวและผู้มีอุปการคุณ ทั้งคณาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคน ที่มีส่วนเป็นเเรงผลักดัน และเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมา ดิฉันจะพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด  จะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ และจะดำรงตนโดยยึดต้นแบบจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความดีต่อไป