วิดีโอโปรไฟล์

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2545 และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 691 
ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ด้วยเจตนารมณ์ของคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีที (DTGO ) ตามดำริของท่านประธานธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ 

ซึ่งกลุ่มบริษัท DT มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวั­งเพื่อประสบความสำเร็­จแต่เพียงด้านเดียวเ­ท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญที่ธุรกิจเป็นส่­วนหนึ่งของสังคม ยึดแนวทางการทำงานตามปรัญชญาของ DTGO ซึ่งท่านประธานให้เป็นแนวทางในการทำงาน

เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสในสัง­คม และส่งเสริมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสน­ามาอย่างต่อเนื่อง แต่นั้นเป็นต้นมา จวบจนถึงปัจจุบัน