วิดีโออื่น ๆ

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา

งานพี่น้องพุทธรักษา 2558

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธรักษาได้จัดงาน "พี่น้องพุทธรักษา 2558" ณ We-Train International House เพื่อให้น้องๆ นักเรียนทุนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รวมกว่า 100 คน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบ­การณ์กัน พร้อมทั้งภายในกลุ่มเพื่อค้นหาตนเอง และแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน โดยมีพี่ๆ จิตอาสาจากบริษัทในเครือดีที (DTGO) มาร่วมให้สร้างความอบอุ่นด้วย ร่วมกันแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมไปสู่อนาค­ตที่ม­ีความหมายและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

::: จุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา :::

มูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2545 และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 691 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ด้วยเจตนารมณ์ของคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีที (DTGO ) ตามดำริของท่านประธานธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ 

ซึ่งกลุ่มบริษัท DT มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวั­­งเพื่อประสบความสำเร็­จแต่เพียงด้านเดียว­เ­ท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญที่ธุรกิจเป็นส่­­วนหนึ่งของสังคม ยึดแนวทางการทำงานตามปรัญชญาของ DTGO ซึ่งท่านประธานให้เป็นแนวทางในการทำงาน

เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสในสัง­­คม และส่งเสริมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสน­­ามาอย่างต่อเนื่อง แต่นั้นเป็นต้นมา จวบจนถึงปัจจุบัน