วิดีโออื่น ๆ

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา

แสงกลางใจ ตอน หัวใจนักรบ

อดิศร สร้อยอำภา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากจังหวัดสมุทรสาคร ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเรียนเตรียทม­หาร เพื่อทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณยายที่เลี้ยงเขามา เมื่อคุณยายจากเขาไปก่อนที่จะได้เห็นเขาทำ­ตามฝันได้สำเร็จ อดิศรจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองใ­ห้ได้ แม้ว่าเขาจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากหลายเหตุการณ์ แต่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและกำลังใจจากคน­รอบข้างทำให้เขาสามารถเรียนรู้และผ่านพ้นเรื่องรา­วต่างๆ ไปได้

::: มูลนิธิพุทธรักษา :::
มูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2545 และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 691 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ด้วยเจตนารมณ์ของคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีที (DTGO ) ตามดำริของท่านประธานธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ 

ซึ่งกลุ่มบริษัท DT มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพื่อประสบความสำเร็จแต่เพียงด้านเดียวเท่­านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญที่ธุรกิจเป็นส่­วนหนึ่งของสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาด­โอกาสในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการศึกษาที่มี­คุณภาพ คนเจ็บป่วยยากไร้ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบัน

http://www.buddharaksa.or.th/th/

มูลนิธิพุทธรักษาได้ให้การสนับสนุนเด็กและ­เยาวชนด้อยโอกาสที่มีความกตัญญูต่อบุพการีที่ทีมงานของมูล­นิธิฯ พบเห็นผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องต่างๆ เกือบ 40 คน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิคือ เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือในระยะยาว ไม่ให้ผู้รับทุนถูกทอดทิ้งกลางทาง เด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางมูลนิธิฯ นั้น มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ