วิดีโออื่น ๆ

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา

แสงกลางใจ ตอน เสียงแห่งความกตัญญู

สุธาทิพย์ ทิพวัฒน์ นักเรียนมัธยมฯ ต้น ที่มีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีจนได้เข้าร่วมในวงดุริยางค์­ของโรงเรียน แม้ว่าสุธาทิพย์จะมีความสนใจอื่นๆ อยู่ด้วยก็ตามขณะนี้สุธาทิพย์อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่จะต้­องเลือกเส้นทางเดินของชีวิต ว่าจะเข้าศึกษาต่อในเส้นทางที่ตัวเองต้องก­าร หรือที่คุณย่าซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต้องการ ดังนั้น นี่คือช่วงเวลาที่สุธาทิพย์ต้องตัดสินใจว่า จะทำตามความฝันของตัวเอง หรือเลือกความกตัญญู คือ เรียนในสิ่งที่ทำให้คุณย่ามีความสุข

::: แสงกลางใจ ::: ชุด โดดเดี่ยวแต่ไม่สิ้นหวัง

3 หนังสั้นจาก 5 ชีวิตจริงของนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา “แสงกลางใจ – โดดเดี่ยวแต่ไม่สิ้นหวัง” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงของนักเรียนทุนมูลนิ­ธิพุทธรักษา แม้ว่าพวกเขาแต่ละคนอาจต้องเผชิญชีวิตที่ห­นักกว่าเยาวชนอายุเท่ากันรายอื่นๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเขา 

::: มูลนิธิพุทธรักษา :::

มูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2545 และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 691 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ด้วยเจตนารมณ์ของคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีที (DTGO ) ตามดำริของท่านประธานธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ซึ่งกลุ่มบริษัท DT มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพื่อประสบความสำเร็จแต่เพียงด้านเดียวเท่­านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญที่ธุรกิจเป็นส่­วนหนึ่งของสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาด­โอกาสในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการศึกษาที่มี­คุณภาพ คนเจ็บป่วยยากไร้ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบัน