ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 5 : ส่งเสริมสาธารณประโยชน์

     นอกจากพันธกิจหลักเรื่องการพัฒนาการศึกษา อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืองานด้านสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิพุทธรักษาได้มีส่วนช่วยเหลือหลักๆ ดังนี้


1. งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กว่า 6,390,400 บาท

     มูลนิธิพุทธรักษาได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูสภาพการดำรงชีวิตให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนในเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ อาทิเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเฮติ พ.ศ. 2553 เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2554 เหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เช่น บริจาคผ่านสภากาชาดไทย 1,000,400 บาท มอบวัสดุก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูที่พักอาศัย 30 หลังคาเรือน ณ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เป็นเงินกว่า 4,000,000 บาท รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล พ.ศ. 2558 ที่มูลนิธิฯ ได้เป็นแกนหลักในการระดมเงินบริจาค ผ่านบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เชลฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นต์ จำกัด โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน และผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนกว่า 1,390,000 บาท เพื่อร่วมสร้างที่พักพิงชั่วคราวและจัดหาโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนผู้ประสบภัย


2. ด้านสิ่งแวดล้อม

     กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และงานอาสาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นการจัดโดยมูลนิธิฯ เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาหมู่บ้านโนนเจริญ จ.บุรีรัมย์ ปลูกป่าจำนวน 10,000 ต้นและที่เป็นความริเริ่มของนักเรียนทุนมูลนิธิฯ และเพื่อนๆ จากกลุ่มบริษัท ดีที


3. งานทางสังคมอื่นๆ กว่า 2,128,000 บาท

     สนับสนุนเงินบริจาคช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 100,000 บาท โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 828,000 บาท สนับสนุนโครงการ Special Olympic สำหรับผู้พิการทางสมองและปัญญา ทุกปีๆ ละ 200,000 บาท รวมทั้งจัดอาสาสมัครจากนักเรียนทุน และพนักงานจากกลุ่มบริษัท ดีที ไปร่วมเป็นพี่เลี้ยงนักกีฬา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ในการเยี่ยมเยียนบ้านเด็กกำพร้าและที่พักพิงคนชรา เนื่องในโอกาสงานครบรอบวันเกิด คุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์