อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้
อุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้

เยียวยาด้วยความหวัง มอบพลังให้ชีวิต

พันธกิจที่ 4: อุปถัมภ์ผู้ยากไร้ 
ให้ความช่วยเหลือกว่า 1,300,000 บาท/ปี

 

การอุปถัมภ์ผู้ยากไร้เป็นการช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้แก่นักเรียนที่มูลนิธิพุทธรักษา ให้การดูแลอยู่ เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของโอกาสที่ตนเองได้รับ ในขณะเดียวกัน ก็ได้เห็นถึงโอกาสที่ตนเองนั้นจะได้หยิบยื่นให้แก่ผู้อื่นตามกำลังและความสามารถที่ตนมีอยู่ มูลนิธิพุทธรักษาได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่เดือดร้อนจากโรคที่ต้องรักษาไปตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โรคไต โรคธาลัสซีเมีย โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมอง ฯลฯ โดยมูลนิธิพุทธรักษา เน้นผู้ป่วยที่ขาดกำลังทรัพย์ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และมีข้อจำกัดหรือไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการของรัฐและองค์กรอื่นใด

นอกจากนี้ มูลนิธิพุทธรักษา ยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายปีอย่างต่อเนื่องแก่สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านศิริวัฒนธรรม ที่ให้การอุปการะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย พิการ หรือไร้ที่พึ่งด้วย