มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา
มอบโอกาสทางการศึกษา

การให้ปัญญา...คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 1: มอบโอกาสทางการศึกษา


การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนที่สุดมาจากการติดอาวุธทางปัญญา เพื่อให้เหล่าต้นกล้าสามารถนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้เพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมผลิดอก ออกผลที่มีคุณภาพในรุ่นถัดๆ ไป ดังนั้นภารกิจหลักใหญ่ของมูลนิธิพุทธรักษา จึงเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส

การมอบทุนการศึกษา

1. นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา โดยคัดเลือกเด็กที่มีความกตัญญู แต่มีความเป็นอยู่ที่ขัดสน ไม่ว่าจะเป็นผลจากสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความเจ็บป่วย พิการ หรือข้อจำกัดทางกายภาพหรือสุขภาวะทางจิตใจของผู้ปกครอง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามัญจากโรงเรียนที่มูลนิธิช่วยเหลือ และปรารถนาที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มูลนิธิพุทธรักษาจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป

นอกจากศึกษาต่อภายในประเทศแล้ว มูลนิธิพุทธรักษา ยังมีโครงการสนับสนุนให้นักเรียนทุนมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างประสบการณ์ในชีวิต  โดยมูลนิธิพุทธรักษา ได้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ประเทศอินเดีย รวมทั้งสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และโครงการศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Mission 1 Chart

 

2. นักเรียนทุนภายใต้การดูแลขององค์กรพันธมิตร

2.1 มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้ให้การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง และให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยด้านการบำบัดฟื้นฟูและการเป็นอยู่ร่วมกับชุมชน และมูลนิธิพุทธรักษาได้มีส่วนในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เป็นประจำทุกปี

2.2 มูลนิธิธัมมคีรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มูลนิธิธัมมคีรี ได้ให้การอุปการะเด็กกำพร้า เด็กยากจน และเด็กที่ขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยวิถีพุทธเพื่อให้มีธรรมะในการดำเนินชีวิต โดยเน้นไปที่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ มูลนิธิพุทธรักษาได้มีส่วนในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 31 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

2.3 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

 

การเสริมสร้างความเป็นอยู่ภายในครอบครัวให้เข้มแข็ง

     นอกจากด้านการให้ทุนการศึกษา มูลนิธิพุทธรักษายังมอบความช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน และเด็กที่ขาดโอกาสอย่างรอบด้าน โดยมี 3 ปัจจัย ได้แก่

1. เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

     จากการที่มูลนิธิพุทธรักษาช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดมาตลอดหลายปีทำให้เราเล็งเห็นว่าการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ยังเป็นเรื่องยากลำบาก ทั้งด้านการประสานงานติดต่อกับภาครัฐ และความรู้ความเข้าใจในสิทธิพื้นฐานด้านสวัสดิการ มูลนิธิจึงเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือนักเรียนทุนที่มีครอบครัวขัดสน หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่ป็นผู้พิการ เจ็บป่วย หรือชราภาพ ให้ได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่จำเป็น

2. สงเคราะห์ยังชีพ

   มูลนิธิพุทธรักษาช่วยเหลือด้านการเพิ่มทุนสังเคราะห์ยังชีพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายาในครอบครัวของนักเรียนทุน เนื่องจากในหลายกรณีครอบครัวของนักเรียนทุนมีความขาดแคลนและเดือดร้อนอย่างมาก เช่นมีผู้ปกครองเป็นผู้พิการ หรือมีความเจ็บป่วยรุนแรง ซึ่งทำให้นักเรียนทุนต้องออกมาทำงานพิเศษเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถหารายได้อย่างเพียงพอ จึงต้องมีทุนสงเคราะห์ยังชีพเพื่อลดภาระการหารายได้ของนักเรียนทุนของมูลนิธิ

3. สร้างอาชีพ

นอกจากการให้ทุนการศึกษาที่มูลนิธิช่วยเหลืออยู่แล้วนั้น ยังได้มีแนวคิดเพื่อการให้ที่ยั่งยืน โดยลงทุนสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของนักเรียนทุนที่มีความพร้อม เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งนักเรียนทุนหรือผู้ปกครองไปอบรมในสายอาชีพต่างๆ เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวในภายภาคหน้า