ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาจับมือวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พัฒนาวิชาการด้านศิลปะไทย

ข่าวเมื่อวันที่ 05.11.2019
วันที่ 18 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ – โครงการ Art4Worth ภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา โดยดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิ และคุณจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการระบบการเรียนการสอน การรับนักศึกษาที่มีทักษะด้านศิลปะเข้าศึกษาในระดับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และระดับหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ศ.ปวส.) ระดับหลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ (ปริญญาตรี) และการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศิลปกรรม

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาด้านศิลปกรรมทั้งศิลปะไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ระดับหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ศ.ปวส.) และระดับหลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ (ปริญญาตรี) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรมไทยและสากล อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ภาพพิมพ์ ออกแบบตกแต่ง เครื่องเคลืบดินเผา จิตรกรรมไทยประเพณี สถาปัตยกรรมไทย ช่างสิปปหมู่ โดยมีแนวทางเพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ เน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่งของสังคมในอนาคต

มูลนิธิพุทธรักษามีปณิธานในการมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพกับเด็กและเยาวชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ จึงได้ริเริ่มโครงการ Art4Worth เพื่อส่งต่อความรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก ๆ ผ่านการสอนจากทีมศิลปินจิตอาสา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางมูลนิธิพุทธรักษา ขอขอบคุณทีมศิลปินจิตอาสาจากโครงการ Art4Worth โดยคุณยุทธกิจ ประสมผล คุณคชภูมิ สุวรรณโชติ ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป์ คุณนพพร โต๊ะบุรินทร์ คุณมนตรี เสนีย์ คุณสุรชัย แซ่ลี้ และคณะทีมศิลปินทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Art4Worth และทำให้เกิดความร่วมมือกับทางวิทยาลัยช่างศิลป์ เพื่อส่งเสริมด้านศิลปะให้กับเด็ก ๆ ต่อไปในอนาคต