ข่าวของพุทธรักษา

Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19

ข่าวเมื่อวันที่ 18.05.2020
อีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิพุทธรักษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมคือ “Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต” จัดขึ้นโดย The Forestias by MQDC เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 โดยแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส เฟสละ 500 ครอบครัว จากการดูแลกล้าไม้ 1.2 ล้านต้น โดยมีกรมป่าไม้ให้ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนเพาะกล้า สร้างรายได้ให้ครอบครัวละ 15,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน

ซึ่งทางมูลนิธิพุทธรักษาทำหน้าที่ในการประสานผ่านชุมชน เพื่อสรรหา และคัดเลือกชุมชนที่จะมาเข้าร่วมกับโครงการ โดยชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องเป็นชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 20 ครัวเรือน

โครงการ “Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต” ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 ให้กับชุมชน แต่ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต ได้ที่นี่ >> bit.ly/mqdc-csr-ffl

#ForestForLife #สร้างป่าสร้างชีวิต #MQDC #มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation