ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ALL FOR EDUCATION”

ข่าวเมื่อวันที่ 02.11.2021
วันที่ 28 ตุลาคม 2564, กรุงเทพฯ -  ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ALL FOR EDUCATION ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา : รวมพลัง ฟื้นฟูประเทศไทย” จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 
โดยเป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันปฏิรูประบบการศึกษาด้านการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงระบบ รวมถึงการสนับสนุนความช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤต COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
 
“ตลอดเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมามูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งมอบการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมุ่งหวังให้เด็ก ๆ เหล่านี้เติบโตและพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนาสังคมได้อีกด้วย
 
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ ให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการเรียนรู้  รวมถึงการรับประกันการศึกษาต่อในระดับสูง อาทิ ทุนนักเรียนแพทย์ เพื่อสร้างความหวังและแรงจูงใจให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้ได้มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการเรียนเพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษา และได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
 
นอกจากนี้เพราะเราตระหนักดีว่าอนาคตของประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลเมืองเป็นสำคัญ ดังนั้นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และปลูกฝังความดีให้กับเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติเหล่านี้ ย่อมเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศในอนาคต
 
ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ พร้อมทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดผลทวีคูณและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ๆ ต่อไป"
ดร.วิทย์ กล่าว