ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จ.ศรีสะเกษ

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022
13-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ นิเทศติดตามโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จังหวัดศรีสะเกษ (รูปแบบ On site)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ เจ้าหน้าที่อาวุโสมูลนิธิพุทธรักษา ลงพื้นที่ติดตามการนิเทศการสอน การสังเกตชั้นเรียน และการสะท้อนผลร่วมกัน ในรายวิชาต่างๆ อาทิ รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ดนตรี และ รายวิชาบูรณาการ ที่ 3 โรงเรียนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.โนนคูณ
2. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด อ.กันทรลักษ์
3. โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด อ.กันทรลักษณ์

​การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน นักศึกษา ครู นักวิจัย หรือบุคคลที่สนใจ .

#มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation #LessonStudy  #OpenApproach