ข่าวของพุทธรักษา

“Art4Worth ศิลปะเพื่อชุมชน” โครงการภายใต้ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษาและนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับพื้นที่สาธารณะชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022
ผลงานศิลปะสำหรับชุมชนในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชน ที่อยากให้พื้นที่สาธารณะของชุมชนมีความสวยงาม เหมาะกับเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชน และให้เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถมาใช้พักผ่อนร่วมกัน โดยผลงานศิลปะได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตชุมชนริมคลองของชาวชุมชน ชาวชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3
และได้ทีมศิลปินอาสา
1. อาจารย์ยุทธกิจ ประสมผล 2. อาจารย์มนตรี  3. อาจารย์สุรชัย แซ่ลี้  4. อาจารย์วุฒิชัย วาจาเพราะ
5. อาจารย์ปวิช แต้วัฒนถาวรกุล และ 6. อาจารย์อมรศักดิ์ รุ่งกลิ่น

และน้องๆ นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่านแรงบันดาลใจของชาวชุมชนให้ออกมาได้อย่างสวยงาม นำความประทับใจมาสู่ชาวชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3 เป็นอย่างมาก

“Art4Worth ศิลปะเพื่อชุมชน” รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่ผลงานศิลปะจากโครงการสามารถสร้างคุณค่า แต่งเติมสีสันและความสวยงามให้กับพื้นที่สาธารณะของชุมชน .

#Art4Worth #Art4WorthOnline #Art4Worthเราทำได้ #ศิลปะเพื่อชุมชน #มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation
----------------------------------------------------------
Art4Worth เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิพุทธรักษาที่ใช้ศิลปะ เพื่อต่อยอดมิติทางด้านการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มเด็กขาดโอกาส เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ไปพร้อมกับการพัฒนาลักษณะพฤติกรรมและนิสัยที่ดี ทำให้เด็กได้เห็นคุณค่าและค้นพบศักยภาพในตัวเอง รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ ได้รู้จักการส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นในสังคม
----------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารของมูลนิธิพุทธรักษาได้ที่
Website: https://bit.ly/3bTC5gE
Facebook: http://bit.ly/2qbORj4
YouTube: https://bit.ly/3sjhIB7
LINE: @buddharaksa.fd  | https://bit.ly/3o1hoU2