ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับแกนนำชมรม และ Brand Ambassador ของสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 31.03.2023

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิพุทธรักษาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมโดยน้องๆ แกนนำชมรม และ Brand ambassador ของสมาคมพี่น้องพุทธรักษา ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมขององค์กร DTGO และเรื่องราว ดี เก่ง สุข เพื่อให้น้องๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่เสมอ และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาในหัวข้อ Presentation skill for basic ซึ่งน้องๆได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นสำหรับการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในนามของสมาคมพี่น้องพุทธรักษาได้ต่อไป

กิจกรรมทั้ง 2 ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆแกนนำชมรม และ Brand Ambassador ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายความกล้าแสดงออก ได้ออกมาอย่างมั่นใจ

ขอขอบคุณพี่ๆ วิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ที่สละเวลา และให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่

1. คุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ (เจ้าหน้าที่อาวุโสมูลนิธิพุทธรักษา)

2. คุณฐิตินันท์ ประชุมวงษ์ (เจ้าหน้าที่อาวุโสงานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร)

3. คุณอนัญญา หนูเทศ (Services Training บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ฝากติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ สาระต่างๆ และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแกนนำชมรม และ Brand ambassador ในกิจกรรมต่อๆไป ด้วยนะคะ