อาสาสมัคร

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรมครู โรงเรียนบ้านขอบด้ง

ข่าวเมื่อวันที่ 08.12.2017
วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ WHIZDOM 101จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านขอบด้ง” อบรมคุณครูเพื่อเพิ่มทักษะการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเข้าใจภาษาไทย 100% ภายใน 3  เดือน วิทยากรคือ นางวิไลรัตน์  เพชรภัทรพงศ์ และ ด.ต.หญิงรุจิรา  อินสมบัติ ครูสอนภาษาไทยตัวอย่าง  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนและ นายยูนวี ทองมา นักพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษ มูลนิธิพุทธรักษา ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง