นางสาวอิสราพร พิลาสชวนพิศ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ 

นางสาวจารุดา บุญเลิศ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ 

นายจตุพล เนติธรรมรัตน์

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

นางสาวสุภาพร แซ่ม้า

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นางสาวศรุดา ภู่อ่อน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 

นายเสรี วิทยาเรืองศรี

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

นางสาวพรไพลิน แซ่ม้า

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

นางสาวขนิษฐา สมรัตน์

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา