นางสาวกรกช จันทรังษี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์   ปชาบดีเถรีวิทยาลัย 

นายบรรหาร ตะวันแสงธรรม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

นายธีระ ชีหมื่อ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

นายธิติ แซ่ว่าง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นายวิโรจน์ แซ่หาญ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะการจัดการธุรกิจอาหาร   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นางสาววรรณา แซ่ว่า

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวตะวัน แซ่ว่าง

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

นางสาวจงลัดดา อนุชิตวรการ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี