โครงการ Art4Worth

มูลนิธิพุทธรักษา หนึ่งใน The DTGO Group of Foundationsมีแนวคิดในการต่อยอดมิติทางด้านการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสจึงได้ริเริ่มโครงการ Art4Worth เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับทำงานในมิติด้านสังคมกับเด็กและเยาวชน จากแนวคิดเริ่มต้นของคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา ที่ประสงค์ให้มูลนิธิพุทธรักษาใช้ศิลปะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กต่อไป

มูลนิธิพุทธรักษาจึงได้ออกแบบโครงการ Art4Worth เพื่อส่งเสริมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาสมีการพัฒนาทั้งทักษะในด้านศิลปะ และพัฒนาลักษณะพฤติกรรมและนิสัยที่ดีไปพร้อมกันได้การเรียนรู้ศิลปะยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตไปตามวุฒิภาวะความสนใจ และความต้องการของเด็กๆ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในหลายด้านช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ มองเห็นความมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตในอนาคต กิจกรรมทางศิลปะจะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต รวมทั้งการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไปได้

ในปัจจุบันโครงการ Art4Worth ได้แบ่งรูปแบบของกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ

1. Playground กิจกรรมศิลปะเพื่อเด็กๆ ทั่วไป เป็นกิจกรรมที่กลุ่มอาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมจะหมุนเวียนไปตามกลุ่มของจิตอาสาที่เข้ามาทำกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จิตนาการได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เด็กๆสามารถเข้าร่วมได้ทุกช่วงวัย ไม่จำกัดอายุ โดยเราต้องการให้ Playground เป็นเหมือนสนามเด็กเล่น ที่เด็กๆ สามารถเข้ามาเล่น และเพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ ณ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 84 ชุมชน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการArt4worth
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการArt4worth
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการArt4worth

2. 4Worth กิจกรรมศิลปะเพื่อเด็กๆ ที่มีความสนใจและมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดำเนินการสอนโดยทีมศิลปินจิตอาสาระดับมืออาชีพโดยวางหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะที่เข้มข้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะให้กับกลุ่มเด็กๆที่มีความสนใจเพื่อให้ได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะอย่างเต็มที่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดโอกาส อายุ 10 ปีขึ้นไปสามารถร่วมกิจกรรมได้

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ4worth
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ4worth
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ4worth

มีเด็ก ๆ กว่า 5,992 คน ที่มูลนิธิได้ช่วยเหลือ ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Art4Worth ไปแล้วตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยเราได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี ชุมชนในกรุงเทพฯ กว่า 84 แห่ง โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจเปิดมุมมองใหม่ในชีวิตให้เด็กๆ ผ่านการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้เด็กๆ มองเห็นคุณค่าในตนเอง และค้นพบทักษะศิลปะของตนเองที่สามารถนำไปต่อยอดโอกาสในชีวิตได้ รวมทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ ที่ได้รับโอกาสตระหนักถึงการได้รับและการส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นในสังคม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตร ทั้งกลุ่มศิลปินจิตอาสา กลุ่มจิตอาสา นักจิตวิทยาเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ศิลปะ
2. เพื่อให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆผ่านการเรียนรู้ศิลปะ ให้เด็กได้มีโอกาสในการเปิดมุมมองใหม่ของชีวิต
4. เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมศิลปะ
5.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถด้านศิลปะได้ค้นพบทักษะศิลปะของตนเองที่สามารถนำไปต่อยอดโอกาสของชีวิตในอนาคต

เสียงจากน้องๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรม

“ก่อนเข้ามาแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ชอบวาดรูปแต่ไม่รู้ทฤษฎี
พอมาเรียนก็ได้รู้ว่าการลงสีเป็นยังไง พอมาได้เรียนแบบนี้ก็วาดรูปสวยขึ้น
ตอนวาดรู้สึกสบาย ไม่เครียด อนาคตหนูอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะ
จากคนที่ไม่เก่งศิลปะ พอได้มาเรียนก็มีกำลังใจว่าเราสามารถไปต่อทางนี้ได้”
1 ในเสียงจากนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

“ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการ Art4Worth จากตอนแรกไม่ค่อยมีเพื่อน
ตอนนี้เพื่อนก็เริ่มมาทักว่าวาดรูปสวยนะ ก็ทำให้มีกำลังใจ เริ่มเข้าสังคมได้มากขึ้นค่ะ”
1 ในเสียงจากนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

Responsive image